Nataliya Gudziy

Loading the player ..movie pathtori_02_natasha.mp4
Nataliya Gudziy
ナターシャ・グジー
ヴォーカル / Vox
ドニエプル川岸 キエフ市トライシェナ地区 ウクライナ / Riverside of Dnieper Troyeshchyna Kiev, Ukraine2011年6月2日 / 2 Jun 2011

Nataliya Gudziy
http://www.office-zirka.com